Työnohjaus apuna arjessa

Työnohjauksessa kehitetään omaa työtä työn tutkimisen ja arvioinnin avulla. Työnohjaaja auttaa työstä ja työkäytännöistä nousevien kysymysten erittelyssä ja uusien toimintatapojen suunnittelussa. Työnohjauksen avulla voidaan kehittää työtapoja ja lisätä työn mielekkyyttä.

Erityisesti vuorovaikutustyössä tunteilla on suuri merkitys. Asiakastyö herättää aina tunteita. Työyhteisöissä esimiesten ja kollegoiden välinen vuorovaikutus voi olla tunnevirittynyttä, odotukset ja erilaiset paineet muokkaavat tunnetiloja. Tämän vuoksi erityisesti ihmissuhdetyössä käytetään erilaisia työnohjauksen menetelmiä apuna.

Työnohjauksessa dialogisuudella pyritään rakentamaan tila yhteiselle ymmärrykselle, oivalluksille ja avoimuudelle eri näkökulmia kohtaan. Tärkeää on kuunnella mitä toinen todella sanoo. Tämä edellyttää aikaa, uteliaisuutta ja motivaatiota.

Toiminnallisia menetelmiä voidaan käyttää herättämään tai ylläpitämään keskustelua ja myös auttamaan erilaisten näkökulmien löytämisessä. Narratiiviset, tarinalliset menetelmät voivat auttaa hahmottamaan tapahtumia, merkityksiä ja suhteita. Joskus vaikeista asioista puhuminen on helpompaa liikkeen, kuvan tai tekstin kautta.

Työnohjauksen avulla voidaan parantaa yksilön tehokkuutta ja työn laatua sekä auttaa ammatillisessa kasvussa. Työyhteisöissä kehitys näkyy vuorovaikutuksessa, poissaolojen vähenemisenä ja perustehtävän jäsentymisenä. Työhyvinvointi syntyy koko työyhteisön toimivuuden kehittämisestä.

Erityisesti vuorovaikutustyössä tunteilla on suuri merkitys. Asiakastyö herättää aina tunteita. Työyhteisöissä esimiesten ja kollegoiden välinen vuorovaikutus voi olla tunnevirittynyttä, odotukset ja erilaiset paineet muokkaavat tunnetiloja. Tämän vuoksi erityisesti ihmissuhdetyössä käytetään erilaisia työnohjauksen menetelmiä apuna.

Työnohjauksessa dialogisuudella pyritään rakentamaan tila yhteiselle ymmärrykselle, oivalluksille ja avoimuudelle eri näkökulmia kohtaan. Tärkeää on kuunnella mitä toinen todella sanoo. Tämä edellyttää aikaa, uteliaisuutta ja motivaatiota.

Toiminnallisia menetelmiä voidaan käyttää herättämään tai ylläpitämään keskustelua ja myös auttamaan erilaisten näkökulmien löytämisessä. Narratiiviset, tarinalliset menetelmät voivat auttaa hahmottamaan tapahtumia, merkityksiä ja suhteita. Joskus vaikeista asioista puhuminen on helpompaa liikkeen, kuvan tai tekstin kautta.

Työnohjauksen avulla voidaan parantaa yksilön tehokkuutta ja työn laatua sekä auttaa ammatillisessa kasvussa. Työyhteisöissä kehitys näkyy vuorovaikutuksessa, poissaolojen vähenemisenä ja perustehtävän jäsentymisenä. Työhyvinvointi syntyy koko työyhteisön toimivuuden kehittämisestä.

Työnohjaus apuna arjessa

Työnohjauksessa kehitetään omaa työtä työn tutkimisen ja arvioinnin avulla. Työnohjaaja auttaa työstä ja työkäytännöistä nousevien kysymysten erittelyssä ja uusien toimintatapojen suunnittelussa. Työnohjauksen avulla voidaan kehittää työtapoja ja lisätä työn mielekkyyttä.

Erityisesti vuorovaikutustyössä tunteilla on suuri merkitys. Asiakastyö herättää aina tunteita. Työyhteisöissä esimiesten ja kollegoiden välinen vuorovaikutus voi olla tunnevirittynyttä, odotukset ja erilaiset paineet muokkaavat tunnetiloja. Tämän vuoksi erityisesti ihmissuhdetyössä käytetään erilaisia työnohjauksen menetelmiä apuna.

Työnohjauksessa dialogisuudella pyritään rakentamaan tila yhteiselle ymmärrykselle, oivalluksille ja avoimuudelle eri näkökulmia kohtaan. Tärkeää on kuunnella mitä toinen todella sanoo. Tämä edellyttää aikaa, uteliaisuutta ja motivaatiota.

Toiminnallisia menetelmiä voidaan käyttää herättämään tai ylläpitämään keskustelua ja myös auttamaan erilaisten näkökulmien löytämisessä. Narratiiviset, tarinalliset menetelmät voivat auttaa hahmottamaan tapahtumia, merkityksiä ja suhteita. Joskus vaikeista asioista puhuminen on helpompaa liikkeen, kuvan tai tekstin kautta.

Työnohjauksen avulla voidaan parantaa yksilön tehokkuutta ja työn laatua sekä auttaa ammatillisessa kasvussa. Työyhteisöissä kehitys näkyy vuorovaikutuksessa, poissaolojen vähenemisenä ja perustehtävän jäsentymisenä. Työhyvinvointi syntyy koko työyhteisön toimivuuden kehittämisestä.

Erityisesti vuorovaikutustyössä tunteilla on suuri merkitys. Asiakastyö herättää aina tunteita. Työyhteisöissä esimiesten ja kollegoiden välinen vuorovaikutus voi olla tunnevirittynyttä, odotukset ja erilaiset paineet muokkaavat tunnetiloja. Tämän vuoksi erityisesti ihmissuhdetyössä käytetään erilaisia työnohjauksen menetelmiä apuna.

Työnohjauksessa dialogisuudella pyritään rakentamaan tila yhteiselle ymmärrykselle, oivalluksille ja avoimuudelle eri näkökulmia kohtaan. Tärkeää on kuunnella mitä toinen todella sanoo. Tämä edellyttää aikaa, uteliaisuutta ja motivaatiota.

Toiminnallisia menetelmiä voidaan käyttää herättämään tai ylläpitämään keskustelua ja myös auttamaan erilaisten näkökulmien löytämisessä. Narratiiviset, tarinalliset menetelmät voivat auttaa hahmottamaan tapahtumia, merkityksiä ja suhteita. Joskus vaikeista asioista puhuminen on helpompaa liikkeen, kuvan tai tekstin kautta.

Työnohjauksen avulla voidaan parantaa yksilön tehokkuutta ja työn laatua sekä auttaa ammatillisessa kasvussa. Työyhteisöissä kehitys näkyy vuorovaikutuksessa, poissaolojen vähenemisenä ja perustehtävän jäsentymisenä. Työhyvinvointi syntyy koko työyhteisön toimivuuden kehittämisestä.

Lainausmerkki
Tekemällä torpasta talo tulee.

-Euralainen sananlasku

Tekemällä torpasta talo tulee.

-Euralainen sananlasku

Palvelut

Yrittäjälle

Yksilötyönohjaus tukee yrittäjän itsensä johtamista, itsereflektoinnin kautta itsetuntemus lisääntyy ja keskeneräisyyden sietäminen muutostilanteissa kasvaa. Itsensä johtamisen tavoitteena on tiedostaa arvomaailmansa ja tavoitteellisuuden suunnan sekä olla sinut itsensä kanssa. Johtajuuden työnohjaus mahdollistaa yrittäjyyden henkiseen kasvuun ja mahdollisen henkilöstön herkempään kuunteluun ja moninaisuuden arvostamiseen. Työnohjaus voi näkyä vuorovaikutustaitojen ja tiedonkulun parantumisena sekä koko työyhteisön ilmapiirin ja toiminnan kehittymisenä.

Yrittäjien ryhmätyönohjauksissa keskitytään erityisesti strategisiin linjauksiin, arvokeskusteluihin ja yleiseen toiminnan suuntaan. Ryhmäohjauksissa vahvuutena on verkostoituminen, hyvien käytänteiden ja vertaisuuden jakaminen. Organisaatioiden tulevaisuuden haasteina nähdään kuinka löytää toimivimmat käytännöt ja menetelmät, joilla innostaa ja motivoida itsensä ja työntekijät työskentelemään tavoitteiden suuntaisesti. Työnohjaus on tila pysähtymiseen ja asioiden ymmärtämiseen. Yrittäjän kehittyminen näkyy koko organisaation toiminnassa.

Yksilötyönohjaus tukee yrittäjän itsensä johtamista, itsereflektoinnin kautta itsetuntemus lisääntyy ja keskeneräisyyden sietäminen muutostilanteissa kasvaa. Itsensä johtamisen tavoitteena on tiedostaa arvomaailmansa ja tavoitteellisuuden suunnan sekä olla sinut itsensä kanssa. Johtajuuden työnohjaus mahdollistaa yrittäjyyden henkiseen kasvuun ja mahdollisen henkilöstön herkempään kuunteluun ja moninaisuuden arvostamiseen. Työnohjaus voi näkyä vuorovaikutustaitojen ja tiedonkulun parantumisena sekä koko työyhteisön ilmapiirin ja toiminnan kehittymisenä.

Yrittäjien ryhmätyönohjauksissa keskitytään erityisesti strategisiin linjauksiin, arvokeskusteluihin ja yleiseen toiminnan suuntaan. Ryhmäohjauksissa vahvuutena on verkostoituminen, hyvien käytänteiden ja vertaisuuden jakaminen. Organisaatioiden tulevaisuuden haasteina nähdään kuinka löytää toimivimmat käytännöt ja menetelmät, joilla innostaa ja motivoida itsensä ja työntekijät työskentelemään tavoitteiden suuntaisesti. Työnohjaus on tila pysähtymiseen ja asioiden ymmärtämiseen. Yrittäjän kehittyminen näkyy koko organisaation toiminnassa.

Esimiehelle

Esimiehen työhön liittyy monenlaisia rooleja. Esimies jakaa aikaansa työntekijänä, oman esimiehensä alaisena, kollegana, edustajana yhteistyöverkostoissa sekä työyhteisön luotsaajana. Esimiehen rooli mielletään työyhteisön toimivuuden mukaisesti, esimerkiksi joko johdonmukaisesti eteenpäin vievänä toimintana tai erilaisten tunteiden vastaanottajana hankalissa tilanteissa.

Esimiehen jaksamisen on todettu heijastuvan myös alaisten työhyvinvointiin. Esimiestyön verkostoissa korostuvat vuorovaikutus- ja tunneälytaidot. Johtamistyön ja esimiesroolin tarkastelun tavoitteena on antaa esimiehille tukea hankalissa työtilanteissa, lisätä heidän tietotaitoaan erityisesti henkilöjohtamisessa ja edistää ohjattavien omaa persoonallista kasvua työroolissaan. Työnohjauksen on koettu auttavan tavoitteiden selkeytymisessä ja suunnittelukyvyn parantumisessa. Vertaistuki on tärkeää ja hyödyllistä esimiestyössä, joka useinkin on hyvin yksinäistä puuhaa alaisten ja ylemmän johdon välissä.

Työnohjauksellisissa vertaisryhmissä esimiehet voivat jakaa kokemuksiaan ja osaamistaan sekä kehittyä yhdessä tekemään paremmin työtään. Työnohjaus toimii myös tunteiden ”varaventtiilinä” tukien esimiesten jaksamista ja työhyvinvointia.

Esimiehen työhön liittyy monenlaisia rooleja. Esimies jakaa aikaansa työntekijänä, oman esimiehensä alaisena, kollegana, edustajana yhteistyöverkostoissa sekä työyhteisön luotsaajana. Esimiehen rooli mielletään työyhteisön toimivuuden mukaisesti, esimerkiksi joko johdonmukaisesti eteenpäin vievänä toimintana tai erilaisten tunteiden vastaanottajana hankalissa tilanteissa.

Esimiehen jaksamisen on todettu heijastuvan myös alaisten työhyvinvointiin. Esimiestyön verkostoissa korostuvat vuorovaikutus- ja tunneälytaidot. Johtamistyön ja esimiesroolin tarkastelun tavoitteena on antaa esimiehille tukea hankalissa työtilanteissa, lisätä heidän tietotaitoaan erityisesti henkilöjohtamisessa ja edistää ohjattavien omaa persoonallista kasvua työroolissaan. Työnohjauksen on koettu auttavan tavoitteiden selkeytymisessä ja suunnittelukyvyn parantumisessa. Vertaistuki on tärkeää ja hyödyllistä esimiestyössä, joka useinkin on hyvin yksinäistä puuhaa alaisten ja ylemmän johdon välissä.

Työnohjauksellisissa vertaisryhmissä esimiehet voivat jakaa kokemuksiaan ja osaamistaan sekä kehittyä yhdessä tekemään paremmin työtään. Työnohjaus toimii myös tunteiden ”varaventtiilinä” tukien esimiesten jaksamista ja työhyvinvointia.

Henkilöstölle

Yksilö kuuluu osana omaan työyhteisöönsä. Hänellä on oma tärkeä paikkansa ja tehtävänsä siinä. Jokaisen työntekijän työn tekeminen ja työhyvinvointi nivoutuvat ympäröiviin kokonaisuuksiin. Toiminnan jatkuvuuden kannalta tärkeää on sellaisten toimintatapojen löytäminen, joiden avulla pääsee eteenpäin. Ymmärrys omasta roolista työyhteisössä auttaa siinä.

Ratkaisukeskeisenä työnohjaajana luotan työyhteisöissä työntekijöiden omaan asiantuntemukseen, voimavaroihin ja kykyyn löytää uusia toimintatapoja ja ratkaisuja hyvän lopputuloksen saavuttamiseksi. Työnohjaus on ohjattavien auttamista omien voimavarojensa löytämisessä ja niiden käyttämisessä yhteistyössä muiden kanssa.

Työnohjauksella voidaan auttaa perustehtävän selkiyttämistä ja siihen keskittymistä. Työnohjauksen aikana voidaan löytää toimintatapoja, jotka tarvitsevat muutosta. Perustehtävään liittyvät muutostarpeet on yleensä parasta käsitellä ryhmätyönohjauksessa yhteistyössä koko työtiimin kesken.

Yksilö kuuluu osana omaan työyhteisöönsä. Hänellä on oma tärkeä paikkansa ja tehtävänsä siinä. Jokaisen työntekijän työn tekeminen ja työhyvinvointi nivoutuvat ympäröiviin kokonaisuuksiin. Toiminnan jatkuvuuden kannalta tärkeää on sellaisten toimintatapojen löytäminen, joiden avulla pääsee eteenpäin. Ymmärrys omasta roolista työyhteisössä auttaa siinä.

Ratkaisukeskeisenä työnohjaajana luotan työyhteisöissä työntekijöiden omaan asiantuntemukseen, voimavaroihin ja kykyyn löytää uusia toimintatapoja ja ratkaisuja hyvän lopputuloksen saavuttamiseksi. Työnohjaus on ohjattavien auttamista omien voimavarojensa löytämisessä ja niiden käyttämisessä yhteistyössä muiden kanssa.

Työnohjauksella voidaan auttaa perustehtävän selkiyttämistä ja siihen keskittymistä. Työnohjauksen aikana voidaan löytää toimintatapoja, jotka tarvitsevat muutosta. Perustehtävään liittyvät muutostarpeet on yleensä parasta käsitellä ryhmätyönohjauksessa yhteistyössä koko työtiimin kesken.

Työyhteisölle

Lyhyet, yhdestä viiteen tapaamiskertaa, koko työyhteisön työnohjaukselliset kokoontumiset työnohjaajan ohjauksessa liittyvät yleensä johonkin työyhteisön kokemaan kriisiin. Työnohjauksella voidaan auttaa työyhteisöä tunteiden purkamisessa ja uudelleen rakentumisessa. Koko työyhteisö voi tulla kuulluksi ja pohtia ohjattuna yhdessä kokemaansa tapahtumaa.

Työyhteisön ryhmäytymistä, yhteenkuuluvuutta ja työhyvinvointia voidaan parantaa yhteisen työnohjauksellisen kokoontumisen avulla. Tällöin käytetään yleensä toiminnallisia menetelmiä, jotka auttavat työyhteisöä ryhmänä pääsemään saman asian äärelle. Työyhteisön kehittämisohjaukset liitetään usein työhyvinvointipäivien yhteyteen.

Lyhyet, yhdestä viiteen tapaamiskertaa, koko työyhteisön työnohjaukselliset kokoontumiset työnohjaajan ohjauksessa liittyvät yleensä johonkin työyhteisön kokemaan kriisiin. Työnohjauksella voidaan auttaa työyhteisöä tunteiden purkamisessa ja uudelleen rakentumisessa. Koko työyhteisö voi tulla kuulluksi ja pohtia ohjattuna yhdessä kokemaansa tapahtumaa.

Työyhteisön ryhmäytymistä, yhteenkuuluvuutta ja työhyvinvointia voidaan parantaa yhteisen työnohjauksellisen kokoontumisen avulla. Tällöin käytetään yleensä toiminnallisia menetelmiä, jotka auttavat työyhteisöä ryhmänä pääsemään saman asian äärelle. Työyhteisön kehittämisohjaukset liitetään usein työhyvinvointipäivien yhteyteen.

Lainausmerkki
Kukaan ei voi neuvoa sinua paremmin kuin sinä itse.

-Cicero

Kukaan ei voi neuvoa sinua paremmin kuin sinä itse.

-Cicero

Kokemukseni

Kodinhoitaja, kotipalveluohjaaja

Kunnallinen kotipalvelu

1986-2000

Perhepäivähoitaja

Kunnallinen perhepäivähoito

1990-1992

Yrittäjä

Lastensuojelu

2000-2016

Yrittäjä

Lastensuojelu

2006-2016

Palvelutalon päällikkö

Vanhustenhuolto

2017-2018

Hoivakodin johtaja

Vanhustenhuolto

2018 alkaen

Kokemukseni

Kodinhoitaja, kotipalveluohjaaja

Kunnallinen kotipalvelu

1986-2000

Perhepäivähoitaja

Kunnallinen perhepäivähoito

1990-1992

Yrittäjä

Lastensuojelu

2000-2016

Yrittäjä

Lastensuojelu

2006-2016

Palvelutalon päällikkö

Vanhustenhuolto

2017-2018

Hoivakodin johtaja

Vanhustenhuolto

2018 alkaen

Lainausmerkki
Ellei tiedä, mihin on menossa, päätyy todennäköisesti johonkin muualle.

-Lawrence J. Peter

Ellei tiedä, mihin on menossa, päätyy todennäköisesti johonkin muualle.

-Lawrence J. Peter

Hinnat

Yksilötyönohjaus

 

84€

/ 45 min.

95€

/ 1 tunti

 

Työnohjaus asiakkaan tiloissa*

Mahdolliset materiaalit sisältyvät hintaan

Matkakulut sisältyvät hintaan**

Ryhmätyönohjaus

2-6 henkilöä

95€

/ 45 min.

168€

/ 90 min.

 

Työnohjaus asiakkaan tiloissa*

Mahdolliset materiaalit sisältyvät hintaan

Matkakulut sisältyvät hintaan**

Työyhteisön työnohjaus

7-15 henkilöä

126€

/ 1 tunti

+105€

/ tunti

seuraavilta tunneilta

Työnohjaus asiakkaan tiloissa*

Matkakulut sisältyvät hintaan**

*Järjestän tarvittaessa vuokratilan asiakkaan puolesta. Asiakas maksaa tilavuokran.

**Yli 20 kilometriä Porin keskustasta ylittävän matkan osuudelta (katso kartta alla) veloitan lisäksi 0,50 euroa kilometriltä sisältäen matka-ajan.

Lainausmerkki
Hippu hilpeyttä on hyvä mauste.

-Baltasar Gracián

Hippu hilpeyttä on hyvä mauste.

-Baltasar Gracián

Kartta

Toiminta-alue

Toimin työnohjaajana koko Satakunnan alueella.

Yli 20 kilometriä Porin keskustasta ylittävän matkan osuudelta veloitan 0,50 euroa kilometriltä. Hinta sisältää matka-ajan.

Työnohjaustapaaminen voidaan tarvittaessa toteuttaa myös videoneuvotteluna.

Voit avata viereisen kartan suuremmaksi klikkaamalla.

Kartta
Lainausmerkki
Suuttua suap, vua ei olla äessään.

-Pielavetinen sananlasku

Suuttua suap, vua ei olla äessään.

-Pielavetinen sananlasku

Ollaan yhteydessä

Taija Brander

2791161-3

050 3848 743

taija@taija.fi

    Taija Brander

    2791161-3

    050 3848 743

    taija@taija.fi